9/13/2013

Paperino e nipotino(Halloween)

altro schemino ,ciao ciao


9/08/2013

Happy Halloween

Due schemini di Halloween 

Hello Kitty Halloween